مهر/ این فیلم مربوط به باغ وحش سینسیناتی آمریکا است که در آن طی اتفاقی نادر یک توله یوز پلنگ با یک سگ در یک قفس در حال زندگی کردن هستند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید